قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو کارینا Karina wallbed set

کد محصول: W3

محصولات

تخت یکنفره کارینا

کد محصول: 5722

قیمت: 50,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071420047626.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت یکنفره کارینا سوپرمات

کد محصول: 5723

قیمت: 63,700,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071420047626.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 کارینا سوپرمات

کد محصول: 5718

قیمت: 81,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071435467576.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 کارینا

کد محصول: 5720

قیمت: 65,500,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071435467576.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا سوپرمات راست

کد محصول: 5743

قیمت: 36,800,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071512166509.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد 60 کارینا

کد محصول: 5740

قیمت: 13,900,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071506336186.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد 60 کارینا سوپرمات

کد محصول: 5741

قیمت: 18,500,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071506336186.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا راست

کد محصول: 5742

قیمت: 27,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071512166509.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا چپ

کد محصول: 5744

قیمت: 27,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071513552444.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد کتابخانه 80 کارینا سوپرمات چپ

کد محصول: 5745

قیمت: 36,800,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071513552444.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

یونیت آرایش کارینا

کد محصول: 5706

قیمت: 37,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071605339242.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

یونیت دراور آرایش کارینا سوپرمات

کد محصول: 5707

قیمت: 51,200,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071605339242.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر کارینا

کد محصول: 5708

قیمت: 29,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071608086121.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>میز تحریر&nbsp;از سقف به دیوار پیچ و روپلاک میشوند، کلید پریز و موانع به قطر هفت سانتیمتر باشد پشت&nbsp;آن&nbsp;قرار نگیرد</strong></h2>

میز تحریر کارینا سوپرمات

کد محصول: 5709

قیمت: 37,100,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071608086121.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;"><strong>میز تحریر&nbsp;از سقف به دیوار پیچ و روپلاک میشوند، کلید پریز و موانع به قطر هفت سانتیمتر باشد پشت&nbsp;آن&nbsp;قرار نگیرد</strong></h2>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.