قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو پایه معلق hoveringleg folding bed set

کد محصول: W1

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت یک نفره تاشو پایه معلق

کد محصول: 1002

قیمت: 49,200,000 ریال <h2 style="text-align: right; padding-left: 30px;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011509294203.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right; padding-left: 30px;"><strong>&nbsp;234 cm عمق بازشو تخت</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق

کد محصول: 1008

قیمت: 58,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513481031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره تاشو پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1102

قیمت: 60,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011509294203.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره تاشو بوفه پایه معلق بدون ویترین

کد محصول: 1004

قیمت: 46,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512427229.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;128 cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره پایه معلق بوفه تاشو با ویترین

کد محصول: 1005

قیمت: 68,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513397859.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>128 cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره پایه معلق بوفه تاشو سوپرمات

کد محصول: 1104

قیمت: 59,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512427229.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>128 cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1108

قیمت: 72,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513481031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو 160 پایه معلق

کد محصول: 1017

قیمت: 62,400,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513556659.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو پایه معلق 160 سوپرمات

کد محصول: 1117

قیمت: 77,900,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513556659.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دو نفره تاشو 140 پایه معلق

کد محصول: 1003

قیمت: 59,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512363456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دو نفره تاشو پایه معلق 140 سوپرمات

کد محصول: 1103

قیمت: 73,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512363456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 50 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1022

قیمت: 21,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031751224146.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 50 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1021

قیمت: 21,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031749412771.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین دراور 75 پایه معلق

کد محصول: 1030

قیمت: 31,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031752522048.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 60 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1047

قیمت: 23,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031754289039.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 60 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1052

قیمت: 23,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031758015596.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین دراور 75 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1130

قیمت: 34,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031752522048.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه 95 پایه معلق

کد محصول: 1051

قیمت: 29,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031756252052.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه 95 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1151

قیمت: 32,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031756252052.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری چپ پایه معلق

کد محصول: 1053

قیمت: 17,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031759543701.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری راست پایه معلق

کد محصول: 1054

قیمت: 17,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031801304283.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش50 پایه معلق

کد محصول: 1038

قیمت: 26,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090853144054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش60 پایه معلق

کد محصول: 1039

قیمت: 29,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090854544864.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش50 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1138

قیمت: 30,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090853144054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میزآرایش 60 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1139

قیمت: 33,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090854544864.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر ویترین دار 95 پایه معلق

کد محصول: 1032

قیمت: 26,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091528183595.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر ویترین دار 120 پایه معلق

کد محصول: 1034

قیمت: 29,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091611299480.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 120 پنج کشو پایه معلق

کد محصول: 1040

قیمت: 46,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021035482372.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 درب کوتاه پایه معلق

کد محصول: 1041

قیمت: 22,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021036552258.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 درب بلند پایه معلق

کد محصول: 1042

قیمت: 22,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021037555988.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس گوشه پایه معلق

کد محصول: 1043

قیمت: 34,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021039033282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 50 درب بلند پایه معلق

کد محصول: 1045

قیمت: 21,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021246251376.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 50 درب کوتاه پایه معلق

کد محصول: 1046

قیمت: 21,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021248149744.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 پنج کشو پایه معلق

کد محصول: 1048

قیمت: 25,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021249137418.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 50 پنج کشو پایه معلق

کد محصول: 1050

قیمت: 22,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021252354416.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 120 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1049

قیمت: 42,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021250176991.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 دودرب پایه معلق

کد محصول: 1060

قیمت: 20,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021314271716.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد 105 دو درب سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1061

قیمت: 34,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021342496772.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس گوشه پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1143

قیمت: 41,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021039033282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.