قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو پایه معلق hoveringleg folding bed set

کد محصول: W1

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت یک نفره تاشو پایه معلق

کد محصول: 1002

قیمت: 42,510,000 ریال <h2 style="text-align: right; padding-left: 30px;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512298491.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right; padding-left: 30px;"><strong>&nbsp;234 cm عمق بازشو تخت</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق

کد محصول: 1008

قیمت: 53,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513481031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره تاشو پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1102

قیمت: 53,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512298491.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره تاشو بوفه پایه معلق بدون ویترین

کد محصول: 1004

قیمت: 42,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512427229.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;128 cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره پایه معلق بوفه تاشو با ویترین

کد محصول: 1005

قیمت: 61,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513397859.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>128 cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره پایه معلق بوفه تاشو سوپرمات

کد محصول: 1104

قیمت: 52,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512427229.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>128 cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1108

قیمت: 64,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513481031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو 160 پایه معلق

کد محصول: 1017

قیمت: 56,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513556659.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو پایه معلق 160 سوپرمات

کد محصول: 1117

قیمت: 69,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513556659.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دو نفره تاشو 140 پایه معلق

کد محصول: 1003

قیمت: 54,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512363456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دو نفره تاشو پایه معلق 140 سوپرمات

کد محصول: 1103

قیمت: 65,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512363456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;"><strong>234&nbsp;cm&nbsp; بازشو تخت&nbsp;</strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 50 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1022

قیمت: 21,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291632199129.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 50 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1021

قیمت: 21,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291631182532.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین دراور 75 پایه معلق

کد محصول: 1030

قیمت: 30,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011324586346.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 60 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1047

قیمت: 22,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011326326340.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین 60 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1052

قیمت: 22,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011328584464.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه 95 پایه معلق

کد محصول: 1051

قیمت: 28,900,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011327389654.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه 95 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1151

قیمت: 30,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011354293362.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری چپ پایه معلق

کد محصول: 1053

قیمت: 17,200,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011330244549.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش50 پایه معلق

کد محصول: 1038

قیمت: 25,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011402226350.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش60 پایه معلق

کد محصول: 1039

قیمت: 28,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011403279946.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش50 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1138

قیمت: 28,900,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011405066459.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میزآرایش 60 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1139

قیمت: 31,900,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011405577757.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 120 پنج کشو پایه معلق

کد محصول: 1040

قیمت: 45,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291542245355.jpg" alt="ابعاد" width="800" height="800" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 درب بلند پایه معلق

کد محصول: 1042

قیمت: 21,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291545375411.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس گوشه پایه معلق

کد محصول: 1043

قیمت: 33,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291546419359.jpg" alt="ابعاد" width="800" height="800" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 50 درب بلند پایه معلق

کد محصول: 1045

قیمت: 21,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291550105136.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 پنج کشو پایه معلق

کد محصول: 1048

قیمت: 24,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291553326424.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 50 پنج کشو پایه معلق

کد محصول: 1050

قیمت: 21,800,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291604482831.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 120 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1049

قیمت: 41,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291601407742.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد لباس 60 دودرب پایه معلق

کد محصول: 1060

قیمت: 20,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291618052497.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد 105 دو درب سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1061

قیمت: 33,900,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291617041642.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.