قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب پارمیدا Parmida bedroom set

کد محصول: B6

محصولات

تخت یکنفره 120 کف متحرک پارمیدا جدید

کد محصول: 2813

قیمت: 43,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="text-align: center; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef;">(cm)</span> <span style="text-align: center; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef;">عرض:131</span><span style="text-align: center; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef;"> | عمق:212 | ارتفاع:92</span></p>

تخت یکنفره 90 کف متحرک پارمیدا جدید

کد محصول: 2817

قیمت: 41,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:101 | عمق:212 | ارتفاع:92</span></p>

تخت دو نفره 160 کف متحرک پارمیدا جدید

کد محصول: 2822

قیمت: 49,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:171 | عمق:212 | ارتفاع:92</span></p>

تخت دو نفره 160 کف ثابت پارمیداجدید

کد محصول: 2823

قیمت: 39,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:171 | عمق:212 | ارتفاع:92</span></p>

تخت دونفره 180 رینگ دار کف ثابت پارمیدا جدید

کد محصول: 2827

قیمت: 53,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:191 | عمق:212 | ارتفاع:92</span></p>

قاب آیینه پارمیدا

کد محصول: 1905

قیمت: 3,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:90 | عمق:1.6 | ارتفاع:60</span></p>

میز آرایش سه کشو پارمیدا

کد محصول: 1903

قیمت: 18,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:100 | عمق:46 | ارتفاع:75</span></p>

میز آرایش سه کشو پارمیدا براق

کد محصول: 1913

قیمت: 22,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:100 | عمق:46 | ارتفاع:75</span></p>

الحاقی چپ میز آرایش پارمیدا

کد محصول: 1953

قیمت: 6,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:100 | عمق:46 | ارتفاع:80</span></p>

الحاقی راست دراور پارمیدا

کد محصول: 1954

قیمت: 6,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: BBCNassim; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #efefef; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">(cm) عرض:100 | عمق:46 | ارتفاع:80</span></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.